Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č 0/91 o zákazu volného pobíhání drobného domácího zvířectva

16.5.1991

Vyhláška č 1/94 o místních poplatcích, platná v územním obvodu obce Nová Ves

1.1.1995

Obecně závazná vyhláška č 3/98 kterou se stanovují závazné části územního plánu sídelního útvaru NOVÁ VES

31.3.1998

Vyhláška č 6/01 o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Nová Ves

21.12.2001

Jednací řád zastupitelstva obce

17.12.2002

Vyhláška č 7/03 ruší vyhlášku č 4/99

27.8.2003

 Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.pdf

1.3.2020

Nařízení obce Nová Ves č. 1/2002 o podmínkách spalování rostlinných materiálů

1.6.2002

 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf                    

 1.3.2020

 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za psi.pdf

 1.1.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech