O z n á m e n í

 


popelnice -letní svoz.doc

Rozšíření tras chemického posypu - stanovisko od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje(leden 2010)

SÚS Jihočeského kraje ve svém dopise mimo jiné sděluje, že v současné době neplánuje rozšíření tras chemického posypu v CHKO Blanský les. (Podnět od občanů k podání žádosti týkající se chemického posypu vyplynul z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2009.)

Informační leták MF ČR (leden 2010)

Informační leták Ministerstva financí České republiky se týká ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od 1.1.2010.

 

Vodné a stočné pro rok 2015

Veřejná schůze obecního Zastupitelstva obce Nová Ves, která se konala 13. března 2015 mimo jiné schválila Usnesení č. 4/2015 - vodné ve výši 16,-- Kč za m3 a stočné 7,-- Kč za m3. Navýšení ceny vodného a stočného je s platností za celé fakturační období pro rok 2015.

 

M í s t n í v y h l á š k y (aktualizace - leden 2009)

Místní vyhlášky obce Nová Ves jsou k dispozici na obecním úřadě.

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č 0/91 o zákazu volného pobíhání drobného domácího zvířectva

16.5.1991

Vyhláška č 1/94 o místních poplatcích, platná v územním obvodu obce Nová Ves

1.1.1995

 

 

Obecně závazná vyhláška č 3/98 kterou se stanovují závazné části územního plánu sídelního útvaru NOVÁ VES

31.3.1998

   

Vyhláška č 5/99 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

1.2.2000

Vyhláška č 6/01 o svozu tuhého komunálního odpadu v obci Nová Ves

dnem vyhlášení

Jednací řád zastupitelstva obce

17.12.2002

Vyhláška č 7/03 ruší vyhlášku č 4/99

27.8.2003

Vyhláška č 8/03 O místních poplatcích

1.1.2004

Nařízení obce Nová Ves č. 1/2002 o podmínkách spalování rostlinných materiálů

1.6.2002

Obecně závazná vyhláška č. 9/2008, která ruší vyhlášku č. 2/1993

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku ze psů                            

23.5.2008

1.1.2013

V ý b ě r o v á ř í z e n í:

Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (vnitřní směrnice)

 

D ů l e ž i t é z á k o n y (aktualizace - prosinec 2009)

zdroj: Portál veřejné správy České republiky a Ministerstvo vnitra České republiky

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zák. č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon
 • zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 140/1961 Sb. trestní zákon
 • zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon
 • zák. č. 129/2000 Sb. o krajích ( krajské zřízení )
 • zák. č. 94/1963 Sb. o rodině
 • zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

 

 

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a

 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na obecním úřadě.

Menu

http://www.podnovoveskyrybnik.unas.cz/index.html/

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

 

Návštěvnost stránek

097831
spod11[2].png